Milieu front Eijsden steunen, lid worden of eens komen kijken?

Wij vergaderen (meestal) op de eerste maandag van de maand (zie agenda) om 19:30u in het sociaal centrum Eijsden, Prins Hendrikstraat 21 te Eijsden. Nieuwe leden zijn van harte welkom, bezoek eens onze vergaderingen, ze zijn altijd openbaar. (aub vooraf wel even aanmelden)
Donaties aan het Milieu front Eijsden zijn aftrekbaar van de belasting! (ANBI)

Brief in de Etalage

De Vereniging Stop MAA is een petitie gestart tegen de verdere openstelling van Maastricht Aachen Airport. De brief willen zij graag met u delen.
U kunt de petitie tekenen via: https://petities.nl/petitions/stop-maa-limburg-is-beter-af-zonder-maastricht-aachen-airport?locale=nl

Vergadering 3 oktober

U bent van harte uitgenodigd op onze volgende vergadering.
Die zal plaatsvinden in het Sociaal Centrum Eijsden, op 3 oktober om 19:30.
Wij willen deze vergadering gebruiken om meer inspiratie op te doen voor de toekomst van onze vereniging.

Kalksteengroeve Sibelco

De Belgische firma Sibelco heeft een nieuwe vergunning aangevraagd voor het exploiteren van een kalksteengroeve, net over de grens bij Bassenge.
Dit veroorzaakt erg veel stof, en daarmee luchtverontreiniging.
Daarnaast ontbreekt het aan transparantie over de milieu-impact.
Daarom steunen wij onze Belgische partners die hier bezwaar tegen maken!

Hieronder een door ons opgesteld document over de milieu-impact van het project.

Exploitatievergunning Bierset

Afgelopen week moesten we via de media vernemen dat er een exploitatievergunning afgegeven was voor Liège Airport. Er zijn weliswaar voorwaarden aan verbonden maar de vergunning is afgegeven zonder dat de indieners van zienswijzen commentaar gekregen hebben. Het is niet voor het eerst dat de Waalse regering beslissingen neemt zonder zich te houden aan de procedure. Om bezwaar te maken tegen de afgegeven vergunning bij de Belgische Raad van State heeft Comité Liège Air Propre (CLAP) (Comité schone lucht Luik) besloten bij de Waalse regering een klacht in te dienen tegen de exploitatievergunning die op 26/08/2022 aan de luchthaven van Luik is verleend, waarbij ook burgers van buiten de provincie Luik betrokken zijn. De bezwaartermijn is erg kort en daarom is snel actie nodig 
Deelname aan dit bezwaarschrift is gratis, aangezien CLAP de nodige kosten voor zijn rekening zal nemen.

Tijdens de openbare hoorzitting werden brieven met opmerkingen ontvangen van :
– meer dan 4000 burgers uit de provincie Luik
– Duitse en Nederlandse burgers;
– 12 Limburgse gemeenten (8 Belgische en 4 Nederlandse gemeenten) ;
– de Nederlandse provincie Limburg;
– het Vlaams gewest
Deze brieven bevestigden onze stellingen en eisen betreffende de onwettigheid van inmenging in de rechten van de burgers.
De Waalse administratie heeft hier echter geen rekening mee gehouden.


Het bezwaarschrift moet worden ingediend met gebruikmaking van een bij wet voorgeschreven formulier, waarvan de Duitse versie in de bijlage is opgenomen.

Indien Nederlandse of Duitse ingezetenen zich bij ons willen aansluiten, hebben wij hun contactgegevens nodig zodat wij bladzijde 4 van deze bijlage 2 kunnen invullen.

Deze verplichte contactgegevens zijn:
– De aanhef: Heer of Mevrouw.
– De achternaam
– De voornaam
– Het volledige adres
– Een vast of mobiel telefoonnummer
– Een e-mail adres.


De aanwezigheid van buitenlandse burgers, maar vooral van inwoners van Aken in onze klacht bij de Waalse regering zal ons extra argumenten geven om vervolgens een klacht in te dienen bij de Belgische Raad van State.

Indien de Raad van State vaststelt dat de wet niet is nageleefd, zal hij de vergunning voor de luchthaven van Luik moeten intrekken.

De contactgegevens moeten uiterlijk op zaterdag 17 september 2022 naar etude.clap@gmail.com worden gezonden, zodat wij de formulieren kunnen invullen.

Petitie Maria Jansen

Ons lid Prof. Dr. Maria Jansen voert actie voor een beter leefmilieu in de omgeving.
Ze heeft daarom een petitie gestart onder Maastrichtse hoogleraren en geeft veelvuldig interviews in de media. Hieronder vindt u een interview met haar in de Limburger en de petitie. Ze heeft tevens de petitie aangeboden aan premier Rutte.

Vergadering 5 juli 2022

Beste lezer, u bent van harte uitgenodigd voor onze volgende vergadering op dinsdag 5 juli 2022. Deze zal plaatsvinden in het Sociaal Centrum Eijsden.
Deze vergadering vindt uitzonderlijk plaats op dinsdag i.p.v. maandag.
Verder zal er tijdens deze vergadering een uitgebreide presentatie worden gegeven over geluidsoverlast door vliegtuigen.
U bent van harte welkom!

Vergadering 13 juni 2022

Beste bewoners van Eijsden en omstreken. Milieu Front Eijsden nodigt u hartelijk uit voor de volgende vergadering op maandag 13 juni in het Sociaal centrum, Prins Hendrikstraat 21 te Eijsden.

Hoe dien ik bezwaar in tegen de WOZ-beschikking 2020 (BSGW) inzake vliegtuigoverlast vliegveld Luik

Mededeling over de aanslag gemeentelijke en waterschapsbelastingen 2020

Woont u in zuidelijk Zuid-Limburg (NL) en ervaart u vliegtuigoverlast van vliegveld Luik? Betaalt u WOZ-belasting in Nederland? 
Lees dan aandachtig onderstaande mededeling, het kan u mogelijk geld opleveren!

In de tweede helft van februari ontvangt u de belastingaanslag over het jaar 2020 van de BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen). 

De huizenprijzen zijn flink gestegen en daardoor vallen veel WOZ-waarden hoger uit. Daarom zult u meer belasting moeten betalen.

Als u vindt dat de aanslag te hoog is kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift moeten argumenten staan waarom de aanslag volgens u te hoog is. 

Een belangrijk argument om bezwaar aan te tekenen is er op 13 januari 2020 bijgekomen. Op die dag deed de Rechtbank Limburg uitspraak in een door een Eijsdens gezin gewonnen beroep. Het ging over de financiële schade die de Eijsdenaren leden door het luchtruimwijzigingsbesluit van juni 2013. Sinds 2013 is het vliegverkeer enorm toegenomen boven zuidelijk Zuid-Limburg en is de waarde van onroerend goed door die overlast vaak verminderd. 

Volgens de Rechtbank is de waarde van het onroerend goed veel meer gedaald dan de schadevergoeding die door het ministerie was toegekend. In de uitspraak werd de waardevermindering op € 13.000 vastgesteld.

De uitspraak van de Rechtbank geeft duidelijk aan dat er terecht geklaagd is. Er is sprake van een aanzienlijke waardevermindering vergeleken met de situatie van vóór 2013. Daarom is het belangrijk kritisch te kijken naar de bepaling van de WOZ-waarde van uw woning in de aanslag. Check zelf of u nadeel ondervindt van de nog steeds toenemende vliegtuigoverlast die ons uit de slaap haalt of ervoor zorgt dat we niet in slaap kunnen komen. Als het nadeel volgens u niet of onvoldoende in de aanslag is meegenomen (WOZ-waarde) kunt u daartegen bezwaar aantekenen.

Bezwaarschriften tegen de WOZ beschikking kunt u zelf indienen, al dan niet met behulp van een rechtsbijstandsverlener/gespecialiseerd bureau o.a. te vinden via internet.

Op de website www.milieufronteijsden.nl en ook op de persoonlijke website van Rob Hoenen www.jezultermaarwonen.nl vindt u een voorbeeld-brief.

Milieu front Eijsden

Hoe dien ik bezwaar in bij de BSGW?
1. klik hier en lees goed de instructies.
2. Als u besloten heeft eerst te bellen met de BSGW dan adviseren wij u de volgende uitspraak bij de hand te houden: Klik hier ( Rechtbank Limburg – 13-01-2020 – ECLI:NL:RBLIM:2020:177 – Rechtbank Limburg, 13-01-2020 / ROE 19/349 )
3. Als u besluit om digitaal, via internet, bezwaar in te dienen klik hier U komt dan terecht op uw persoonlijke BSGW-pagina waar u op moet inloggen met DIGID.
4.  Bezwaar maken per post kan ook: 
U kunt uw bezwaarschrift ook per post opsturen naar BsGW, Postbus 1271,6040 KG te Roermond. Vermeld in uw bezwaarschrift het aanslagnummer en het pand waar tegen u bezwaar maakt. Geef daarnaast aan waarom u vindt dat de WOZ-waarde niet juist is. 

5. Vervolgens geeft u aan dat:
– u sinds april 2013 (zware) vliegtuigoverlast ervaart veroorzaakt door vliegveld Luik , e.e.a. nadat het ministerie van I en W toen een foutje maakte waardoor Belgische vliegtuigoverlast de waarde van uw pand(en) heeft doen verminderen.
– deze overlast jaarlijks toeneemt.
– de waardevermindering inmiddels bekrachtigd is door de Rechtbank Limburg ( Rechtbank Limburg – 13-01-2020 – ECLI:NL:RBLIM:2020:177 – Rechtbank Limburg, 13-01-2020 / ROE 19/349 )
– de waarde volgens u daardoor is afgenomen met … procent (Wij stellen voor bijvoorbeeld 5 procent) en dat u dus wilt dat de waarde van uw pand naar beneden wordt bijgesteld met een bedrag van €…. (=X%) van de door de BSGW vastgestelde WOZ-waarde over 2020.
 

LET OP! Bezwaar maken is mogelijk tot 6 weken na de dagtekening van uw aanslag.

Wanneer ontvangt u een uitspraak op uw bezwaar? Klik hier

De stichting Milieu front Eijsden en Rob Hoenen geven dit advies geheel vrijblijvend daartoe gemotiveerd door hun jarenlange strijd tegen de vliegtuigoverlast in het algemeen en de vliegtuigoverlast boven zuidelijk Zuid-Limburg (NL) veroorzaakt door vliegveld Luik in het bijzonder.

Disclaimer:
Mfe en Rob Hoenen zijn zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kunnen echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede dit advies geen rechten worden ontleend. Verder aanvaarden Mfe en Rob Hoenen geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Mfe en Rob Hoenen of door u aan Mfe en Rob Hoenen door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.
Op deze website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Mfe en Rob Hoenen zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

P E R S B E R I C H T : Milieu front Eijsden vraagt bij Eerste en Tweede Kamerleden aandacht voor luchtvaartproblematiek zuidelijk Zuid-Limburg en legt uit waar zuidelijk Zuid-Limburg ligt!

Binnenkort zal de Tweede Kamer antwoord ontvangen op de vragen van TK-lid Suzanne kröger over “het dossier Eijsden”:  https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2018Z18741&did=2018D53724 (zie vraag 11)

Het Milieu front Eijsden heeft onderstaand bericht naar alle Eerste en Tweede Kamerleden gestuurd om niet alleen aandacht te vragen voor deze al bijna zes jaar voortdurende en waanzinnige problematiek maar ook om duidelijk te maken in een paar woorden wát de problematiek nu precies inhoudt en waar Eijsden ook al weer ligt. 
Er gaat landelijk wel heel veel aandacht naar Schiphol en Lelystad maar: “Zo’n 6 jaar wordt heel zuidelijk Zuid-Limburg nu al overvlogen door vliegtuigen van het Belgische Liège Airport en Nederland lijkt dat gewoon te accepteren. Heel Nederland?Nee, een klein dorpje blijft moedig weerstand bieden aan de overweldigers!”(Vrij naar “Asterix en Obelix”)
Bijgevoegde cartoon maakt alles in één oogopslag duidelijk!
Namens het Milieu front Eijsden breng ik nu van onderstaand bericht op de hoogte en hoop dat u er aandacht aan wilt besteden!

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Geachte volksvertegenwoordiger,

Binnenkort wordt de Tweede Kamer bijgepraat over het “Dossier Eijsden” (Belgische vliegtuigoverlast in stukje Nederland)

Ter informatie zeer kort de situatie verklaard.

PROBLEEM

In april 2013 begonnen grote aantallen laagvliegende vrachtvliegtuigen naar en van Liège Airport over Eijsden te vliegen, die de bevolking van Eijsden wakker maken of uit de slaap houden. Op Liège Airport geldt voor vliegen geen enkele restrictie – anders dan in Nederland is er 24/7 activiteit. Afgesproken maatregelen om de overlast te vermijden worden in België niet nagekomen!

OORZAAK

Het Ministerie van IenW heeft erkend fout te hebben gehandeld, door in 2013 de controle over het luchtruim van zuidelijk Zuid-Limburg over te dragen aan Belgocontrol zonder onderzoek naar de gevolgen voor de inwoners van dat gebied. De daaruit voortvloeiende overlast is door het Ministerie niet voorzien.

OPLOSSING

Terugdraaien van het besluit van 2013 zou de ideale oplossing zijn, maar op zijn minst zullen de afgesproken maatregelen om overlast te vermijden gehandhaafd moeten worden. Om naleving te bevorderen moeten er gevoelige sancties verbonden worden aan niet nakomen, en dient het toezicht daarop transparant te zijn. Gezien de snelle expansie van Liège Airport – onlangs is gekozen voor Luik als Europese hub van Alibaba – is het zaak om de maatregelen op korte termijn drastisch aan te scherpen. 

Wij hopen dat we mogen rekenen op uw steun om zo spoedig mogelijk een definitieve en afdoende oplossing te krijgen in dit waanzinnige dossier waarin een stukje Nederland, nota bene door de eigen overheid, op grove wijze wordt gediscrimineerd (omdat hier onbegrensd nachtvluchten plaatsvinden).

Hier ziet u één oogopslag waar het “Dossier Eijsden” zich afspeelt

Dank voor uw aandacht.

Vriendelijke groet,

Hein Wellen

Voorzitter stichting Milieu front Eijsden

PS meer inlichtingen : email naar milieufronteijsden@gmail.com