Voor een duurzame toekomst!

2022 Brief aan collège communal

Eijsden 27 dec 2022

Aan het Collège communal

Op aanwijzing van KNAUF en het kantoor van ARCADIS,


Dames,

Mijne heren,


Het bedrijf KNAUF moet een vergunning klasse 1 aanvragen om toestemming te krijgen voor het exploiteren van een centrum voor de inzameling en verwerking van geclassificeerd gevaarlijk afval dat overeenkomt met code 17 06 03*, code die betrekking heeft op “Andere isolatiematerialen gemaakt van gevaarlijke stoffen of deze bevatten”.

De doelstelling zoals gepresenteerd op de Pre-Impact Assessment Briefing (RIP) door het bedrijf is om glaswolafval uit een deel van Duitsland te kunnen recyclen, terwijl dit afval door de Duitse wetgeving (vóór de goedkeuring van de Europese afvalcode) is geclassificeerd als gevaarlijk afval. Om dit afval op zijn Visé-site te kunnen importeren, moet het bedrijf KNAUF, om te voldoen aan de Duitse wetgeving, beschikken over een vergunning klasse 1 voor de inzameling en verwerking van als gevaarlijk geclassificeerd afvalisolatiemateriaal.

Het bedrijf legt uit dat dit is om de circulaire economie te ontwikkelen en dat de huidige recyclingfaciliteiten niet zullen worden aangepast. En het zorgt ervoor dat het glaswolafval van dezelfde samenstelling is als het glaswolafval dat in België, Nederland of Frankrijk nuttig wordt toegepast en dat door het proces van de fabriek en de kwaliteitseisen van de geproduceerde glaswol aanwezigheid van elke gevaarlijke stof moet worden uitgesloten.

De zeer uiteenlopende beoordeling tussen de Duitse en Waalse wetgeving inzake de classificatie van glaswolafval – gevaarlijk in Duitsland, niet-gevaarlijk in Wallonië – baart mij en velen met mij, grote zorgen. De aangevraagde klassevergunning dient daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door meerdere, onafhankelijke experts uitgevoerd te worden, bij voorkeur aangevuld met een raadpleging onder Nederlandse, Duitse en Belgische experts. Deze moet namelijk, om aan de Duitse wetgeving te voldoen, de verwerking van gevaarlijk afval van code 17 06 03* toestaan en tegelijkertijd de autoriteiten en burgers garanderen dat er vandaag, morgen of overmorgen geen afval met gevaarlijke stoffen wordt verwerkt in Visé. Ook na een eventuele wijziging van het bewerkings- en productieproces van de fabriek.

Het is mijns inziens dan ook essentieel dat het bureau voor de beoordeling van milieu- en gezondheidseffecten:

 1. verifieert dat de hierboven samengevatte elementen – in het bijzonder de beperkingen van de Duitse wetgeving en de noodzaak om gevaarlijke stoffen uit te sluiten vanwege het proces en de kwaliteitseisen van de glaswolproductie – correct zijn,
 2. een formulering van de vergunning van klasse 1 voorstelt om op deze grote discrepantie te reageren door uiterst nauwkeurig te zijn over het soort afval dat is toegelaten via de codecode 17 06 03*, namelijk afval van glaswol dat uitsluitend afkomstig is uit Duitsland, waar het zolang als gevaarlijk is geclassificeerd aangezien ze enkel afval van glaswol bevatten zonder gevaarlijke verontreinigingen die, indien ze in Wallonië geproduceerd waren geweest, ingedeeld zouden zijn onder de code “17 06 04 Andere isolatiematerialen dan die bedoeld in de rubrieken 17 06 01 en 17 06 03”.
 3. nader bron- en aankomstcontroleprocedures definieert – op te nemen in de vergunning – die garanderen dat dit afval zal voldoen aan bovenstaande bepalingen en dus niet zal worden verontreinigd met welke gevaarlijke stof dan ook. Elke vrachtwagen moet aan meerdere controles en analysemonsters worden onderworpen om de afwezigheid van gevaarlijke stoffen vast te stellen voor zover het gaat om invoer van bouw- en afbraakafval. Deze controle dient uitgevoerd te worden door een onafhankelijke partij die geen enkele (financiële) relatie heeft met KNAUF.
 4. in brede zin de milieu-, natuur- en gezondheidseffecten beoordeelt. Daarbij gaat het om de effecten op zowel natuur (biodiversiteit, schadelijkheid voor plant en dier, duurzaamheid), milieu (lucht, bodem, water, geluid) als volksgezondheid (schadelijkheid van uitstoot – inclusief ultra fijnstof, transportrisico’s, kwaliteit van leven, chronische aandoeningen, levensverwachting en aangeboren afwijkingen). In deze beoordeling worden tevens de reeds aanwezige verontreinigingen die de grensregio kent, meegewogen zodat het cumulatieve effect op milieu, natuur en volksgezondheid wordt doorberekend.


Daarnaast moet het milieu- en gezondheidseffectbeoordelingsbureau ook:

 • de veiligheid van de LPG-tank controleren en de nodige maatregelen voorschrijven,
 • oplossingen voorstellen
  • om het hoge achtergrondgeluid te verminderen dat gepaard gaat met het gezoem van fabrieksinstallaties,
  • om lichtvervuiling te verminderen die verband houdt met het belang van terreinverlichting,
  • om geuren te beheersen die omwonenden soms hinderen,
 • de verstoring bestuderen inzake de verspreiding van verontreinigende stoffen die door de schoorstenen worden uitgestoten als gevolg van het zogeffect van de windturbine die binnenkort op de site zou moeten werken,
 • de verhoogde impact beoordelen van de recyclage-eenheid “Resulation” gekoppeld aan de opstart van de installaties, wat zal leiden tot een 24-uurswerking,
 • de bijdrage beoordelen / kwantificeren van een vergunningverlening aan de klimaatdoelstellingen die in Europees verband zijn afgesproken (The European Green Deal).

Wij verzoeken u bovengenoemde punten op te nemen in de Milieu Effect Rapportage / de impactstudie en in de vergunningaanvraag.

Hoogachtend,

Prof. dr. ir. Maria Jansen (em), hoogleraar populatiegericht gezondheidsbeleid, Universiteit Maastricht,

Mede namens het collectief van hoogleraren aangaande de zorgen voor natuur, milieu en volksgezondheid in de grensregio (Zie BIJLAGE)

Trichterweg 42, 6245ET  Eijsden, Nederland

M +31642542344

maria.jansen@maastrichtuniversity.nl