Voor een duurzame toekomst!

Brief aan BenW en raad betr. aansluiting bij SLA

Eijsden 29 okt 2023

Aan: Gemeenteraad Eijsden-Margraten, Postbus 10, 6269 ZG Margraten

Geacht College van Burgemeester en Wethouders en gemeenteraadsleden,

Naar aanleiding van een eerder schrijven van Milieu front Eijsden (d.d. 14 aug) hebben wij overleg gehad met burgemeester Krijnen, wethouder Gerritsen en de ambtelijk medewerkers Luc van den Boorn en van Robbert Plass op 23 okt. jl. Tijdens het overleg is door Milieu front Eijsden aangegeven dat het hoge prioriteit verdient om als gemeente aan te sluiten bij het Schone Lucht Akkoord.

Het doel van het Schone Lucht Akkoord (SLA), dat sinds 2020 bestaat, is om de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren. Het is een akkoord tussen Rijk, provincies en een groot aantal gemeenten.

De provincie Limburg is, naast overigens alle andere provincies, reeds aangesloten alsook een aantal gemeenten in Zuid-Limburg. In Nederland hebben zich al meer dan 100 gemeenten aangesloten. Gezien de ernst en de omvang van de grensoverschrijdende milieuproblematiek (zie bijlage 1) biedt het Schone Lucht Akkoord kansen en mogelijkheden om gezamenlijk onze ambitie ten aanzien van een gezonde leefomgeving te realiseren.

Door luchtverontreiniging leven Nederlanders gemiddeld 9 maanden korter. Ook overlijden er in Nederland jaarlijks circa 11.000 mensen vroegtijdig door ongezonde lucht. In de gemeente Eijsden-Margraten is aanzienlijke gezondheidswinst te behalen.

Er is rijksfinanciering beschikbaar voor pilotprojecten, de uitvoering van specifieke maatregelen en de uitvoering van maatregelen in samenwerkingsverband. Financiering kan worden aangevraagd via de Specifieke Uitkering (SpUk) van het SLA.

Deelnemers delen kennis en helpen elkaar. Zo hoeft de gemeente niet alleen het wiel uit te vinden. Deze kennis wordt gedeeld tijdens bijeenkomsten en via de online samenwerkruimte. Daarnaast zijn kennisinstellingen zoals het RIVM en TNO betrokken bij het SLA.

Milieu front Eijsden is graag bereid om samen met de gemeente onze ambitie te formuleren en pilotprojecten te starten.

Graag een ontvangstbevestiging van deze brief en wij vernemen met belangstelling uw reactie op dit schrijven.

Met vriendelijke groet,

Hein Wellen, namens Milieu front Eijsden

Maria Jansen als vertegenwoordiger van het collectief van 55 hoogleraren Universiteit Maastricht

BIJLAGE 1 ACCUMULATIE MIELIEUBELASTENDE BRONNEN RONDOM GEMEENTE EIJSDEN-MARGRATEN

Accumulatie van (huidige en toekomstige) milieubelastende bronnen. Deze brengen opgeteld schade toe aan milieu, natuur en volksgezondheid. Door de vigerende Zuidwesten windrichting is er veel overlast vanuit Wallonië in de gemeente Eijsden-Margraten

 • Liège Airport heeft vergunning aangevraagd voor 63.000 (vracht)vliegtuigbewegingen per jaar. Nachtvluchten 20-30% reductie t.o.v. huidige aantal. Nachtslot pas ten einde in 2030. Ernstige slaapstoornissen in onze gemeente zijn hiervan het gevolg en slaapstoornissen leiden tot ernstige aantasting van gezondheid en kwaliteit van leven. Geluidsmetingen zijn aangevraagd maar niet in de vergunningaanvraag opgenomen;
 • Maastricht Aachen Airport met doorgroeimogelijkheden. Binnen een straal van 100 km rondom de gemeente Eijsden-Margraten zijn 8 andere vliegvelden die in staat zijn om de vliegverkeeractiviteiten van MAA adequaat over te nemen. Desondanks is het besluit tot sluiting van MAA afgewezen. Verstoring van de rust voor inwoners én toeristen én de milieubelastende gevolgen voor natuur, milieu en volksgezondheid wegen blijkbaar minder zwaar dan economische (mogelijk onrendabele) activiteiten;
 • Vergunningaanvraag van Bee Green Wallonia NV voor de bouw van een biomassacentrale in Lixhe ten faveure van cementfabriek CBR die per jaar 85.000 ton bewerkt houtafval, categorie B, kan verbranden.  Waalse ministers kunnen onvoldoende gemotiveerd hun verschil van visie weergeven, waardoor de oorspronkelijke aanvraag opnieuw voorligt;
 • Cementfabriek CBR in Lixhe waar jaarlijks 1,2 miljoen kubieke meter mergel wordt afgegraven (CBR is onderdeel van moederconcern Heidelberg Cement Group) en de uitbreidingsplannen van CBR om 107,5 ha af te gaan graven in Belgisch buitengebied Kanne, Zussen en Eben-Emael;
 • Compostverwerking in Lixhe, fabriek is gelegen direct naast CBR;
 • Envisan, vergunningaanvraag voor het verwerken van verontreinigd slib. Inrichting ligt in de directe nabijheid van CBR;
 • In Tihange (56 km ten zuiden van Eijsden) staan drie kerncentrales langs de rechteroever van de Maas, in eigendom van energiebedrijf Engie Electrabel en Luminus (SPE). Over de veiligheid van de kerncentrale maken de inwoners van Eijsden-Margraten zich grote zorgen, ook al oordeelde de rechter in 2015 dat de kerncentrale, na sluiting in 2012 vanwege (vermeende) beschadiging in het omhulsel van de kernreactor van Tihange 2, herstart kon worden;
 • De diesel- en zware stookolievrachtvaart op het Albertkanaal;
 • De activiteiten op Trilogiport, de derde binnenhaven van Europa;
 • De A2 dwars door de gemeente Eijsden-Margraten met veel lawaai-overlast en fijnstofdepositie;
 • Het industrieterrein in Eijsden met o.a. EverZinc Nederland B.V. en Umicore Nederland B.V. voor de vervaardiging van anorganische basischemicaliën;
 • De Knauf Isolatiefabriek in Visé is voornemens een vergunning klasse 1 aan te vragen voor de inzameling en verwerking van als gevaarlijk geclassificeerd afvalisolatiemateriaal.