Europe calling: ’Waar een wil is, is geen grens’ 26-11-2016 MfE doet actief mee!

europecallingMet het Verdrag van Maastricht is onder meer ook het fenomeen Europese burgerschap tot stand gekomen.

Mag het zo zijn dat gemiddeld één op de drie Europeanen jaarlijks een ander Europees land bezoekt, voor de burgers in de euregio’s is die situatie geheel anders: niet alleen in eigen land en woonplaats voelen zij zich thuis, maar ook in hun directe buurlanden, waar zij (gaan) wonen, consumeren, werken, recreëren, studeren enz. Grensbewoners bezoeken frequent, vaak dagelijks, een ander Europees land en maken zodoende veelvuldig gebruik van het ’vrij verkeer van personen’.

Toch zijn de binnengrenzen nog niet zo open als vaak wordt beweerd; alleen al de verschillen in taal en de sociaal-economische stelsels belemmeren de sociaal-culturele cohesie. In dat verband spelen bijvoorbeeld ook het openbare vervoer en de media een relevante rol.

In het kader van de herdenking van 25 Jaar Verdrag van Maastricht – de geboorteakte van het Europese burgerschap – past, naast een viering, ook een herdenking, een opnieuw (over)denken en reflecteren over dit Verdrag. Op welke wijze kan het Verdrag worden aangepast, zodat de burgers in de grensregio’s gemakkelijk(er) de ’open binnengrenzen’ kunnen overschrijden en de sociaal-culturele cohesie in die grensregio’s wordt vergroot.

De Burgerinitiatiefgroep ’Waar een wil is, is geen grens’ organiseert op zaterdag 26 november 2016 in het Centre Ceramique te Maastricht een bijeenkomst voor burgers uit de euregio’s.

In een vijftal werkgroepen zal gediscussieerd worden over specifieke aanpassingen van verdragsteksten .Doel: ideeën, eisen en wensen omzetten in nieuwe EU-verdragsteksten zodat de sociaal-economische, culturele en territoriale samenhang van de grensregio’s wordt vergroot .
Eén van de werkgroepen behandelt de verdragsteksten die verband houden met het Milieu en de grensoverschrijdende ecologische samenhang. Deze werkgroep wordt voorgezeten door Hein Wellen en ook Alphons Buijsers (beiden lid van de stichting Milieu front Eijsden) zijn hierbij van de partij. 

P E R S B E R I C H T Ludieke actie samenwerkende milieugroeperingen ivm Koning Willem-Alexandertunnel in Maastricht

koninklijk-stel-2_1024x768Gisteren, zaterdag 29 oktober 2016, hebben de samenwerkende milieu-organisaties  Klaor Loch, Milieu front Eijsden en Milieudefensie Maastricht tijdens de open dag ven de nieuwe Koning Willem-Alexandertunnel in Maastricht middels een ludieke actie aandacht gevraagd voor de negatieve milieu-aspecten die volgens deze organisaties over het hoofd gezien werden bij het ontwerp en de bouw.

Ook werden er oplossingen aangedragen die er makkelijk voor kunnen zorgen dat de negatieve milieu-effecten van deze tunnel verminderd kunnen worden.

In de bijlage (de flyer die tijdens de actie is uitgedeeld) meer verduidelijking.

Bekijk hier het video verslag van RTV Maastricht. (v.a. 1:48 min)

Klaor Loch, Milieu front Eijsden en Milieudefensie Maastricht.
demonstratie_res

Opstel Staatssecretaris beoordeeld met een zware onvoldoende

Het “opstel” van Staatssecretaris Dijksma is door het Milieu front Eijsden beoordeeld met een zware onvoldoende.

Onvoldoende en verkeerde feitenkennis. Verdraaing van feiten. Het oplepelen van oude feiten als nieuwe feiten, het negeren van de “lokalo’s, het vertrouwen op onjuiste informatie van het eigen Ministerie, afgaan op eenzijdige monitoring (alleen landende vliegtuigen en niet de stijgende erbij optellen)….etc.
“Veiligheid van het luchtverkeer staat voorop” ? Het begon allemaal met één BIJNA incident dat na lang zoeken gevonden is in een ver verleden. Inmiddels zijn het er meerdere? Hoe staat het met luchtvervuiling door (Belgische) vliegtuigen boven een klein stukje Nederland? Of is dat geen “veiligheid”?

Over nachtvluchten geen woord!
Het Milieu front Eijsden voelt zich inmiddels als de “Groningers van het Zuiden”. Verschrikkelijk zoals wij door deze regering behandeld worden! Staat nu alleen nog maar geld voorop?

opstel-dijksma-small

P E R S B E R I C H T Samenwerkende milieu-organisaties furieus, hangen smerig “voor-wasje” buiten. MAA / MER / Prov. Limburg / Min. I en M

P E R S B E R I C H T

Milieugroeperingen furieus na tweede “MER-Trucje” provincie Limburg en ministerie van infrastructuur en milieu.

De milieugroeperingen “Milieu front Eijsden” en “Klaor loch” (Maastricht en omgeving) zijn furieus over het advies van de commissie voor de milieueffectrapportage (http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3122 ).

De feestelijke stemming waarin gedeputeerde Beurskens schijnbaar verkeert, delen de beide actiegroepen dan ook bepaald niet.

In April 2013 werd de controle over het luchtruim boven Eijsden weggegeven aan de Belgische luchtverkeersleiding, Belgocontrol. Dit gebeurde nadat dezelfde commissie had geadviseerd om geen MER in te stellen omdat er nauwelijks te verwachten effecten waren verbonden aan het voorstel. Helaas bleek al snel dat de betreffende commissie er niet meer naast had kunnen zitten. Eijsden werd en wordt geconfronteerd met intensieve vliegtuigoverlast en zelfs nachtvluchten. Dit had de commissie niet goed ingeschat. OMDAT de commissie het verkeerde advies had gegeven (geen MER in te stellen) bleek het achteraf onmogelijk het besluit terug te draaien. Het Milieu front Eijsden verzet zich al vele jaren, samen met de gemeente Eijsden-Margraten, met hand en tand tegen het onrecht dat is geschied. De vraag om het luchtgebied boven Eijsden af te geven kwam van MAA dat in bezit is van de Provincie Limburg. In 2013 werden noch inwoners, noch natuur- en milieuorganisaties noch gemeentes ingelicht omdat dat ook niet hoeft na een negatief advies van de commissie om een MER in te stellen. Komt dat even goed uit!

En nu, september 2016, zien wij een herhaling van zetten. Gedeputeerde Beurskens is blijer dan ooit: “eindelijk eens geen tegenslag voor Maastricht-Aachen Airport”. Ook nu weer worden de getroffen gemeentes, de inwoners en natuur- en milieuorganisaties niet gehoord. De met 250 meter verlengde landingsbaan in Beek kan over de volledige lengte gebruikt gaan worden waardoor er zwaardere (vracht)vliegtuigen kunnen gaan stijgen en landen. Het aantal vliegbewegingen zal naar verwachting van de nieuwe exploitant de huidige aantallen fors overschrijden. Het betreft dan de categorie zware vliegtuigen. Weer adviseert de commissie geen MER in te stellen waardoor iedereen die het hier niet mee eens is alle recht op verzet ontnomen wordt. De geschiedenis herhaalt zich en de Provincie Limburg lijkt weer samen te spannen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Als straks blijkt dat de milieueffecten door stijgend en landend vliegtuigverkeer boven noord Eijsden-Margraten en Maastricht-Oost groter zullen zijn dan verwacht door deze commissie, is er nauwelijks de mogelijkheid om dit terug te draaien. Er ligt tenslotte een besluit en een MER kan niet achteraf uitgevoerd worden.

Afgelopen week zat gedeputeerde Beurskens nog bij Staatssecretaris Dijksma om te praten over deze specifieke zaak. “De gedeputeerde is in ieder geval optimistisch over de kans op de nieuwe vergunning omdat er naast het oordeel van de m.e.r.-commissie ook een positief advies ligt van de ambtelijke directie van het ministerie. “De voorwas is superwit. Die is goed uit de wasmachine gekomen”, aldus Beurskens in de statencommissie.” (http://www.1limburg.nl/beurskens-blij-met-meevaller-voor-vliegveld-beek?context=default)

Het Milieu front Eijsden herkent de werkwijze maar al te goed. Evenals Klaor Loch vrezen zij dat de voorwas van gedeputeerde bijzonder smerig is, was en zal blijven. Het uitstrooien van (ultra)fijnstof over onze hoofden, geluidsoverlast en verstoring van natuur, milieu en de volksgezondheid is nauwelijks waspoeder te noemen en het dan ook nog zo te doen dat het achteraf niet meer te herstellen is? Provincie Limburg, MAA en gedeputeerde Beurskens (VVD) schaam jullie!
Wij roepen op tot een echte MER waarbij alles en iedereen zijn mening kwijt kan en niet tot een “smerig voor-wasje”.

Milieu front Eijsden (MfE@ziggo.nl www.milieufronteijsden.nl)

Klaor Loch (Maastricht) (ruttenpaul@xs4all.nl www.klaorloch.nl )

P E R S B E R I C H T “Milieu front Eijsden heeft er genoeg van en dient klacht in!”

Milieu front Eijsden heeft er genoeg van en dient klacht in!

sticker

Toen in april 2013 het Ministerie van Infrastructuur en Milieu “een foutje maakte” en “per ongeluk” het luchtruim boven Eijsden weggaf aan België konden wij niet voorzien wat ons letterlijk boven het hoofd zou gaan hangen.

Maastricht-Aachen-Airport (feitelijk de provincie Limburg want die is eigenaar) heeft verzocht om de controle over het luchtgebied boven Eijsden weg te geven aan de Belgen om een veiliger luchtverkeer van en naar Maastricht – Aachen – Airport en Bierset (Luik)mogelijk te maken. Daarbij is Eijsden letterlijk(!) opgeofferd voor de economische belangen van MAA door de provincie Limburg. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu maakte vervolgens een fout door vooraf geen Milieu Effect Rapportage te laten maken over dit besluit. België ging daarna het luchtruim boven Eijsden systematisch misbruiken door veelvuldig vliegtuigen buiten afgesproken routes en ook te laag laten overvliegen. Ondanks goede afspraken met het ministerie om dit misbruik te voorkomen houden de Belgen zich totaal niet aan iedere tot nu toe gemaakte afspraak hierover.

Waar gaat het om? Bierset is een van de snelst groeiende vlieghavens voor vracht in Europa en heeft als doelstelling het grootste vliegveld op dit gebied te worden. Als dat gaat lukken dan zal Eijsden nog meer overlast krijgen. Vergelijkbaar met de overlast die de omgeving van de luchthaven Schiphol te verduren heeft. maar eigenlijk is de overlast bij ons erger. Volgens Nederlandse wetgeving mogen er boven Nederlands grondgebied geen nachtvluchten plaatsvinden maar omdat vanaf april 2013 het luchtruim boven Eijsden door België gecontroleerd wordt is het ook tot ver na middernacht erg druk met hoog frequent , vaak ook laagvliegend, vliegverkeer boven Eijsden.

Ik hoor geen vliegtuigen? Ik heb er geen last van?

Nee, misschien op dit moment niet maar over een paar jaar waarschijnlijk wel omdat er steeds meer vluchten van en naar Bierset in de planning zijn. Bovendien ademt u, zonder het te weten, uitlaatgassen en (ultra)fijnstof in van vooral opstijgende vliegtuigen en dat in niet geringe hoeveelheden.

Het vertrouwen dat wij hebben in de toezeggingen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu daalt ondertussen met de dag. Er wordt niet goed gecommuniceerd en daarnaast loopt onze gezondheid steeds meer gevaar. Dat lijkt voor het ministerie niet of nauwelijks interessant. De provincie Limburg, eigenaar van MAA, heeft er op de een of andere vreemde manier belang bij dat het vliegverkeer op Bierset over Eijsden vliegt. Het ministerie lijkt schamele pogingen te doen om “het foutje” recht te zetten maar ondertussen gebeurt er al meer dan drie-en-een-half jaar bijna niets en het over Eijsden vliegend luchtverkeer groeit en groeit.

Daarom heeft Milieu front Eijsden nu, na een lange tijd strijden tegen een muur van onwil, besloten een klacht in te dienen bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het geduld is op en de oude (lucht)grenzen moeten hersteld worden. Alleen op die manier zijn wij weer baas over eigen luchtruim en nachtrust en blijft het grootste deel van de vervuiling en het lawaai bij degene die het veroorzaakt; nú en in de toekomst.

Milieu front Eijsden werkt nog steeds constructief samen met de gemeente Eijsden-Margraten en met de burgemeester die dit dossier behandelt. Er is nu echter een grens overschreden omdat we steeds aan het lijntje gehouden worden. Milieu front Eijsden heeft daarom een officiële klacht ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu en zal zo nodig ook vervolgstappen zetten.

De tekst van de klacht zoals die naar het ministerie gestuurd is, is hier te lezen:

klacht_ministerie_160726_definitief_striped

Klachten over vliegverkeer kunnen doorgegeven worden op de website van Klachten Informatie Centrum Luchtverkeer (www.kicl.nl ). Dit is een onafhankelijke stichting die zorg draagt voor de registratie, behandeling, analyse en rapportage van klachten over vliegverkeer in de regio. Ook kan men hier terecht voor vragen en informatie over regelgeving over vliegverkeer en milieu en gezondheid.

Meer info? Kijk op www.MilieufrontEijsden.nl of mail via MfE@ziggo.nl

Peperbus gemeente Eijsden-Margraten officieel in gebruik genomen door MfE

Toen de gemeente afgelopen vrijdag een “peperbus” plaatste nabij de Bronvijver in Eijsden, met de mededeling dat iedereen hier affiches en mededelingen op mag plakken,  waren wij er als de kippen bij om als eerste de “perperbus” officieel in gebruik te nemen.

De primeur was dus voor het Milieu front Eijsden (MfE) met twee van onze drie belangrijkste thema’s: Tihange en de vliegtuigoverlast. Voor ons derde thema, luchtvervuiling, hebben we (nog) geen affiche/stickers.

IMG_2954