Voor een duurzame toekomst!

Luchtverkeerslijder halve waarheid BRIEF VD STAATSSECRETARIS VAN I_M Vliegtuigoverlast

Lees hier beneden de brief die de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede kamer over o.a. de vliegtuigverkeersoverlast in zuidelijk Zuid-Limburg.

De staatssecretaris baseert zich op incomplete, gemanipuleerde en vaak verouderde gegevens. Het ministerie van M&I geeft aan de staatssecretaris monitoringsgegevens die uitgaan van:

  • Een klein deel van de nacht
  • Een klein deel van zuidelijk Zuid-Limburg
  • Één landingsbaan i.p.v. de twee landingsbanen van Bierset
  • Alleen landend en geen stijgend vliegverkeer

Niet alleen gaat de Staatssecretaris uit van verkeerde en incomplete monitoringsgegevens waardoor de conclusies niet kunnen kloppen, tevens is ons altijd aangegeven dat er een overeenkomst gemaakt was die wij echter nooit te zien hebben gekregen. Nu blijkt dat er een verdrag moet worden gesloten(?) en dat dat ”meer tijd kost”?!

Ondertussen neemt de vliegtuigoverlast eerder toe dan af. Het Milieu front Eijsden bereikten de afgelopen weken meer en meer klachten uit Noorbeek, Banholt en Mheer. Ook onze eigen waarnemingen in Mesch en Eijsden zijn toegenomen en gemeld bij www.kicl.nl .

  • Afgesproken was dat 24 uur per dag zeven dagen per week zou worden gemonitord. Als dat gebeurt was had het “beoogd niveau” nooit bereikt kunnen worden. Waarom het grootste deel van de dag uitsluiten van analyses?
  • Het ministerie heeft systematisch geweigerd een groter deel van zuidelijk Zuid-Limburg te monitoren. Nu wordt er slecht een klein deel van EIjsden/Mesch gemonitord. Waarom niet heel zuidelijk Zuid-Limburg monitoren?
  • Waarom werd jarenlang maar één landingsbaan gemonitord? Is dit nog steeds zo? Waarom niet héél Bierset opgenomen in de analyses en metingen?
  • Waarom werd er lange tijd alleen dalend vliegverkeer gemonitord? Uit de brief van de Staatssecretaris b;lijkt dat er weer alleen over “naderingen” wordt gesproken. Schijnbaar maken stijgende vliegtuigen geen lawaai verspreiden ze geen fijnstof/uitlaatgassen?

Maar de belangrijkste vraag is “WAAROM”?!

Waarom is het foutje van april 2013 niet gewoon rechtgezet? Waarom werkt het Ministerie van I en M , bewust(!) met gedeeltelijke monitoringsgegevens en worden er daardoor bewust daardoor verkeerde gevolgen aan verbonden?

Ondertussen vliegen de vliegtuigen van en naar Maastricht-Aachen Airport op zeer lage hoogte (+/- 500M) overdag over Margraten, Gronsveld, en uiteraard Noord-Eijsden. die worden helemaal niet meegenomen in de metingen en gevolgtrekkingen.

De provincie Limburg zwijgt in alle talen. Het “foutje” (wijziging luchtruim) werd gemaakt op verzoek van MAA  (de Provincie Limburg heeft grote (financiële) belangen in MAA en subsidieert deze (K)luchthaven met groot enthousiasme)

Het Ministerie weigert ondertussen elke communicatie met het Milieu front EIjsden “omdat men niet met actiegroepen wil communiceren”.

Onze klacht bij het Ministerie werd afgewezen evenals onze klacht bij de Nationale Ombudsman. Het Ministerie van I en M zou zich “voldoende ingespannen hebben”…

Hoe kan dat nou? Je voldoende ingespannen hebben op basis van de halve waarheid (of minder)? WAAROM?

Rob Hoenen #Luchtverkeerslijder

 

+ ++ + ++ ++ ++ +++ ++++ ++ + + +++ ++ +++ + +++ +++ +++ +++++ +++ +++++ +++ +++++

 

Vermindering geluidshinder Eijsden

In de verzamelbrief luchtvaart van 17 november 20167 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de geluidshinder in Zuid-Limburg bij Eijsden ten gevolge van luchtverkeer richting Luik-Bierset. Daarbij heb ik u ook geïnformeerd over de door mijn ministerie en de Belgische luchtverkeers- leiding genomen maatregelen om de geluidshinder terug te dringen. Nederland en België hebben afgesproken om begin 2017 een evaluatie uit te voeren waarin wordt bekeken of met deze maatregelen de geluids- hinder is teruggedrongen tot het niveau van voor de luchtruimwijziging. In het AO Luchtvaart van 30 november 2016 heb ik toegezegd u een reactie op deze evaluatie te doen toekomen met indien nodig een voorstel voor verdergaande maatregelen.

De evaluatie laat zien dat het aantal naderingen in de meeste periodes van het etmaal is teruggebracht naar het beoogde niveau van voor de luchtruimwijziging, maar dat in de vroege nacht onvoldoende resultaat is bereikt. Kort na de luchtruimwijziging steeg het aantal naderingen over Eijsden in deze periode scherp. Sindsdien is dit aantal weliswaar significant en structureel teruggebracht, maar het beoogde niveau van voor de luchtruimwijziging is in 2016 niet bereikt. In de meeste vroege nachten vinden 0 tot maximaal 5 naderingen boven Eijsden plaats. In circa 3 vroege nachten per maand vinden echter 11 of meer naderingen boven Eijsden plaats.

7 Kamerstuk 31 936, nr. 362

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 31 936, nr. 388 5

Het resultaat over 2016 is naar mijn mening nog onvoldoende en de aanpak moet daarom flink worden verstevigd. Er zijn afspraken gemaakt met de Belgische luchtverkeersleiding en de Belgische Federale Overdienst voor Mobiliteit om de operationele aanpak onverkort voort te zetten met het oog op de veilige afhandeling van het luchtverkeer met zo min mogelijk hinder voor Eijsden. Mijn ministerie heeft verder het initiatief genomen om op korte termijn een Memorandum of Cooperation met de Belgische Federale Overheid af te sluiten om de afspraken te borgen. Voor de permanente borging zetten wij in op een Verdrag, hetgeen meer tijd kost. Ik heb het gemeentebestuur reeds betrokken bij de evaluatie en ik zal hen nauw blijven betrekken bij de verdere stappen.