Voor een duurzame toekomst!

Open brief aan gemeenteraad Eijsden-Margraten/Maastricht over verontrustend info-bulletin (2) van veiligheidsregio Zuid-Limburg inzake #Tihange

Geachte Griffier,
Mag ik u vriendelijk verzoeken om deze open brief, de links en het info-bulletin in de bijlage op de lijst van ingekomen stukken van de gemeenteraad te zetten?
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

“Het bijgaande info-bulletin over Tihange ontvingen wij van onze Duitse(!) Stop-Tihange vrienden. Vreemd want je zou verwachten dat dit via de directe Nederlands kanalen tot ons zou komen.
De inhoud is zeer verontrustend. Daar waar onlangs Duitse wetenschappers tot zeer beangstigende conclusies kwamen (zie Bijlage) staat de ‘wetenschappelijke mening’ van onze veiligheidsregio hier schijnbaar lijnrecht tegenover:
‘Het bereik van radioactieve straling is beperkt. De straling neemt snel af als de afstand tot het radioactieve materiaal toeneemt. Daarom is het risico in de directe omgeving van een kerncentrale het grootst.’

‘Bij een ongeval zal de straling van radioactief materiaal in en direct rondom de kerncentrale bij lange na niet tot Zuid-Limburg reiken. Radioactieve stoffen uit een beschadigde bron kunnen bijvoorbeeld door water of door de wind w orden meegevoerd en zo in Zuid-Limburg terecht komen.’

‘De voorbereiding op de maatregel schuilen is volgens de harmonisatie-afspraken van toepassing op het gebied tot 10 kilometer rondom de kerncentrale van Tihange. Zuid- Limburg valt hier buiten.’

De Duitse wetenschappers zeggen héél iets anders: klik hier en hier

Eerder deed uw raad meerdere oproepen om de kerncentrale in Tihange te sluiten en zodoende een einde te maken aan deze extreem gevaarlijke situatie. Nu doen wij een oproep waarin wij u vragen om dit zéér zorgwekkend info-bulletin van de ‘veiligheidsregio Zuid-Limburg’ te laten ’toetsen’ door een groep onafhankelijke wetenschappers. Wij hebben namelijk zeer sterk de indruk dat onze ‘veiligheidsregio Zuid-Limburg’ niet beschikt over de juiste wetenschappelijke informatie en nog steeds werkt met gegevens en protocollen van vele jaren geleden.

De uitspraken die de ‘veiligheidsregio Zuid-Limburg’ in bijgaand bulletin doet deugen volgens ons van geen enkele kant, ze zijn niet geactualiseerd met de meest recente gegevens over kernongevallen, kernramp-scenario’s en de actuele situatie in Tihange en zeer zeker niet onafhankelijk wetenschappelijk onderbouwd.

Het tempo waarmee de Veiligheidsregio aan dit dossier bouwt is eveneens zorgelijk: ‘Het rapport wordt zomer 2017 verwacht’.
Mocht de veiligheidsregio willen proberen ‘de gemoederen tot bedaren te brengen’ dan is het tegenovergestelde gelukt. Wij voelen ons door bijgaand rapport van de Onveiligheidsregio Zuid-Limburg niet serieus genomen en zijn nu ongeruster over Tihange en onze overheid dan ooit tevoren!”

161028_infobulletin-tihange-2          Tihange_Studie_TU Wien 2016.pdf