Voor een duurzame toekomst!

Strategie

Stichting Milieu front Eijsden is sinds de oprichting in 2016 als onafhankelijke stichting een voortzetting van de actiegroep Milieu front Eijsden die zich inzet voor een beter woon- en leefklimaat in Eijsden.

Doelstelling MfE

De stichting Milieu front Eijsden heeft als doelstelling:

  1. Het behoud en bevorderen van de natuurwaarden in Eijsden (Eijsden-Margraten).
  2. Het duurzaam beschermen van de natuur- en cultuurhistorische waarden.
  3. Het behartigen van een goed woon- en leefklimaat van de bewoners in dit gebied.
  4. Het tegengaan van ontwikkelingen die voor mens en dier overlast kunnen veroorzaken.

Zij tracht dit doel te bereiken door het leveren van inspraak, het ter discussie stellen van overheidsbesluiten die Eijsden betreffen of kunnen raken. Verder zal zij zoveel mogelijk personen informeren over relevante ontwikkelingen en zal zij de gedachtewisseling tussen bewoners in en om Eijsden bevorderen. Ook zal zij acties die het doel van de stichting bevorderen initiëren, coördineren en ondersteunen.

De instelling heeft geen winstoogmerk.
Zoals blijkt uit art 13 van de statuten, zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling.

 Beleidsplan:

Milieu front Eijsden heeft een aantal speerpunten om een beter leef- en woonklimaat in Eijsden en omgeving te bewerkstelligen:

– Vliegtuigoverlast van de luchthavens Bierset en Maastricht Aachen Airport. Het     signaleren en in kaart brengen van de overlast, het indienen van klachten via de daarvoor ingestelde kanalen en het organiseren van voorlichtingsavonden om daarmee de autoriteiten te beïnvloeden.

– Kerncentrale Tihange. Samenwerken met andere organisaties om uiteindelijk een definitieve sluiting van deze onveilige kerncentrale te bewerkstelligen.

– Het ontwikkelen van educatie.

– Luchtverontreiniging, fijnstof. We wonen in een gebied met een slechte luchtkwaliteit door de aanwezigheid van vervuilende industrie en veel transport over weg, spoor en water. Dit is een bedreiging voor onze gezondheid en we richten ons daarom op voorlichting over de gevolgen van fijnstof en het zoeken naar wegen om samen met andere organisaties een schoner leefklimaat te creëren.

– Alert zijn op bedreigingen van het milieu in ons werkgebied.

Bestuur

Bestuurvoorzitter dhr. H.J.M. Wellen, Hein
Penningmeester dhr. A.L.J. Buijsers, Alphons
Secretaris dhr. L. Bovenkamp, Luuk

Beloningsbeleid

Toelichting beloning bestuur:
Volgens art 4, lid 6 van de statuten genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden.

Verslag uitgeoefende activiteiten: 

Feitelijke werkzaamheden breiden constant uit doordat onze leefomgeving steeds aan veranderingen onderhevig is. Zo heeft een juist opgestarte compostfabriek aan de overzijde van de Maas veel aandacht van de stichting omdat een groot deel van de gemeente klaagt over stank en er gericht acties gevoerd moeten worden. Sanering en onderhoud van een grote vijver bij een verzorgingshuis in de gemeente is ook een voorbeeld van uitbreiding van werkzaamheden van de stichting. De beoogde aanleg van een windmolenpark direct over de grens met België zou veel omgevings- en milieuschade veroorzaakt hebben als de stichting overheden aan beide zijden van de grens niet had kunnen doen inzien dat de gekozen plek niet de juiste was.

Fijnstof is een onderwerp waar we als stichting steeds meer mee te maken krijgen. Recente studies wijzen uit dat fijnstof een veel grotere levensbedreiging vormt dan eerst gedacht. Omdat door de uitstoot van industrieën in de directe omgeving aan beide zijden van de grens, een drukker wordende verkeersader en de nabijheid van twee luchthavens er steeds meer fijnstof in de lucht, die we allemaal inademen, komt is dit een speerpunt geworden in de activiteiten van de stichting. Een verlenging van de start- en landingsbaan op Maastricht Aachen Airport gaat er voor zorgen dat er grotere en zwaardere vliegtuigen kunnen opstijgen en landen. Dit heeft ook consequenties voor onze gemeente en we werken samen met diverse organisaties om actie te voeren tegen deze plannen en een nieuw luchthavenbesluit. Recent zijn we geconfronteerd met het gegeven dat vanwege een opknapbeurt van de Betuwelijn er dagelijks giftreinen rijden op het spoortracé door onze gemeente. Door gerichte acties proberen we overheden bewust te maken dat dit niet kan. Het lijkt of alle afval samenkomt op de landsgrens en wij hebben de pech daarmee geconfronteerd te word

Stichting Milieu front Eijsden is aangesloten bij de Natuur en Milieu Federatie Limburg en werkt onder andere nauw samen met Stichting Klaor Loch in Maastricht, Geen Uitbreiding Vliegveld Beek, Milieudefensie Meerssen en over de grens met Aachener Aktionsbündnis gegen Atomkraftwerke, 11 maart beweging – Antwerpen, Nucléaire Stop Kernenergie – Luik, Greenpeace België.