Voor een duurzame toekomst!

Vorming van het Consortium ‘STOP BEE GREEN WALLONIA’

Eijsden-Lixhe Januari 2024

Vorming van het Consortium ‘STOP BEE GREEN WALLONIA’

In Wallonië, Vlaanderen en Nederland is grote onrust ontstaan over de plannen van Bee Green Wallonia voor de bouw van een afvalverbrander voor vervuild afvalhout op het fabrieksterrein van CBR in Lixhe (B). De centrale is bedoeld om energie te leveren aan de cementfabriek van CBR.

De uitstoot van verontreinigingen zoals stikstofoxiden en fijnstof door de afvalverbrander in combinatie met de uitstoot door de cementfabriek zelf, leidt tot risico’s voor de gezondheid van mensen in de Maasvallei. 

Ook beschermde Natura2000 gebieden in de directe omgeving (in Wallonië, Vlaanderen en Nederland) zullen aan de schadelijke stoffen worden blootgesteld.

Met een NEE tegen de verbranding van 85.000 ton afvalhout in een afvalverbrander op het fabrieksterrein van CBR in Lixhe hebben tien organisaties op het gebied van Leefomgeving, Volksgezondheid, Milieu, Natuur en Landschap in Wallonië, Vlaanderen en Nederland de handen ineen geslagen om deze plannen te keren.

Deze organisaties spraken af met elkaar het consortium ‘STOP BEE GREEN WALLONIA’ te vormen met als doel om de krachten te bundelen bij het verzet tegen de komst van de afvalverbrander in Lixhe (B).

De eerste gezamenlijke actie is de organisatie en financiering van een beroepsprocedure bij de Belgische Raad van State tegen de door de gemeente Visé verleende vergunning.

Mogelijke vervolgacties worden bepaald in gezamenlijk overleg en met unanieme instemming van partners.

Aldus akkoord bevonden door:

De samenwerkende organisaties,

Défendons nos villages (Wallonië)

Milieudefensie Maastricht (Nederland)

Milieu front Eijsden (Nederland)

Limburgse Milieukoepel (Hasselt, Vlaanderen)

Natuurmonumenten (Nederland)

Natuur en Milieufederatie Limburg (Nederland) 

60 Verontruste Professoren, Universiteit van Maastricht (Nederland) 

Visons Demain – Ecolo Visé (Wallonië)

VZW Goed leven in de Jekervallei, Eben-Emael (Wallonië)

Dryade (Vlaanderen)

Formation of the Consortium ‘STOP BEE GREEN WALLONIA’

Major unrest has arisen in Wallonia, Flanders and the Netherlands over Bee Green Wallonia’s plans to build a waste incinerator for polluted waste wood on the CBR factory site in Lixhe (B). The power plant is intended to supply energy to the CBR cement factory.

The emission of contaminants such as nitrogen oxides and particulate matter by the waste incinerator, in combination with the emissions by the cement factory itself, leads to risks for the health of people in the Meuse Valley.

Protected Natura 2000 areas in the immediate vicinity (in Wallonia, Flanders and the Netherlands) will also be bound to the harmful substances.

With a NO to the burning of 85,000 tons of waste wood in a waste incinerator on the CBR factory site in Lixhe, ten organizations in the field of Living Environment, Public Health, Environment, Nature and Landscape in Wallonia, Flanders and the Netherlands have joined forces to implement these plans. turn.

These organizations agreed to form the consortium ‘STOP BEE GREEN WALLONIA’ with the aim of joining forces in the resistance against the arrival of the waste incinerator in Lixhe (B).

The first potential action is the organization and financing of an appeal procedure before the Belgian Council of State against the permit granted by the municipality of Visé.

Possible follow-up actions are determined in joint consultation and with the unanimous consent of partners.

Thus, agreement signed by:

The collaborating organizations

  • Défendons nos villages (Wallonië)
  • Milieudefensie Maastricht (Nederland)
  • Milieu front Eijsden (Nederland)
  • Limburgse Milieukoepel (Hasselt, Vlaanderen)
  • Natuurmonumenten (Nederland)
  • Natuur en Milieufederatie Limburg (Nederland)
  • 60 Verontruste Professoren, Universiteit van Maastricht (Nederland)
  • Visons Demain – Ecolo Visé (Wallonië)
  • VZW Goed leven in de Jekervallei, Eben-Emael (Wallonië)
  • Dryade (Vlaanderen)